Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013. – Cedra HR

Informacije o provedbi projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području”, KK.06.1.2.01.0013.

Provedba projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“ koji Nacionalni park Paklenica provodi u suradnji s partnerima, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, uspješno se nastavlja i u 2019. godini.

Projektom se nastoje stvoriti preduvjeti za kvalitetniju kapitalizaciju mogućnosti aktivnog i pustolovnog, ali i drugih oblika turizma posebnih interesa koje ovaj prostor nudi razvojem ponude koja će omogućiti cjelogodišnje valoriziranje i ekonomsko aktiviranje atraktivne prirodne i kulturno-povijesne baštine ciljanog prostora Nacionalnog parka Paklenica i šireg velebitskog područja.

Tijekom veljače i ožujka je u sklopu provedbe projekta održano nekoliko predavanja i radionica. U ponedjeljak, 11. veljače 2019. godine, održana je radionica pod nazivom “Obuka o mogućnosti međusektorske suradnje u ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i razvoja programa posjećivanja u NP/PP-ovima” namijenjena djelatnicima JU NP Paklenica i javnih ustanova u okruženju nadležnih za zaštitu prirode i programe posjećivanja temeljene na prirodnoj baštini. Tijekom ožujka održana su tri predavanja i to 14. ožujka predavanje pod nazivom “Mogućnosti lokalnog razvoja temeljenog na održivom korištenju prirodne baštine i suradnji s nacionalnim parkovima i/ili parkovima prirode”, potom 25. ožujka predavanje pod nazivom “Suradnja dionika u obrazovanju i ustanova za zaštićena područja” te 26. ožujka predavanje pod nazivom “Poticanje suradnje poljoprivrednika i NP/PP-ova”. Također je provedena obuka o korištenju GPS uređaja, mapiranja i prikupljanja prostornih podataka za čuvare prirode i tehničku službu Nacionalnog parka Paklenica. Navedenoj obuci je prisustvovalo osam osoba a ista je važna jer su se zaposlenici Nacionalnog parka Paklenica osposobili za korištenje aplikacija GPS uređaja što će biti jako važno u daljnjoj provedbi projekta.

Što se tiče promotivnih aktivnosti u veljači i ožujku, važno je istaknuti sudjelovanje članova projektnog tima na tri međunarodna turistička sajma i to na 44. turističkom sajmu Salon mondial du tourisme (MAP) u Parizu, zatim turističkom sajmu Holiday World održanom u Pragu, te na sajmu Freizeit-Messe u Nürnbergu. Na sajmovima su članovi projektnog tima predstavljali projekt i projektne aktivnosti te promovirali Nacionalni park Paklenica kao atraktivnu destinaciju održivog i sigurnog aktivnog turizma.

JU Nacionalni park Paklenica, uz pomoć projektnih partnera, nastavlja i dalje s pripremom i provedbom brojnih projektnih aktivnosti koje podrazumijevaju planiranje budućih radionica i predavanja, pripreme natječajne dokumentacije i pokretanje postupaka nabave za radove, opremu i usluge koje su planirane i nužne za uspješno ispunjenje svih ciljeva projekta, te promotivne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje vidljivosti projekta i promociju Nacionalnog parka Paklenica.